سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سید جلیل سید موسوی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند
فاخر کردونی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند
محسن موسوی نیک – استادیار گروه زراعت و اصالح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند
محمد قادر قادری – استادیار گروه زراعت و اصالح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند

چکیده:

به منظور بررسی اثر آللوپاتیک عصاره آبی بذر علف هرز ازمک (Cardaria draba) بر جوانه زنی و رشد گیاهچه های گندم (Triticum aestivum)، ازمایشی به صورت طرح بلوک کامل تصادفی با ۴ تکرار در آزمایشگاه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند در سال ۱۳۸۹ انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل عصاره آبی اندام بذر علف هرز ازمک در سطوح ۱۰ و ۲۰ و ۴۰ و ۸۰ درصد حجمی به همراه تیمار شاهد( آب مقطر) بود. نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد که غلظت های بکار رفته عصاره آبی بذر تاثیر معنی داری بر خصوصیات جوانه زنی و رشد اولیه گیاهچه ای گندم در مقایسه با شاهد داشت (۰/۰۱>p) به طوری که با افزایش غلشت عصاره آبی اندام بذر ازمک شاخص های فوق به طور معنی داری کاهش یافت و این کاهش در غلظت ۸۰درصد بیشتر بود.