سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمدحسین بیجه کشاورزی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه زابل،
سیدمحسن موسوی نیک – عضو هیئت علمی دانشگاه زابل
حسین غلامی تیله بنی – دانشجوی کارشناسی ارشد زابل

چکیده:

به منظور بررسی اثر آللوپاتی گیاه درمنه خزری (. Artemisia annua L ) بر روی درصد و سرعت جوانه زنی، طول ریشهچه و ساقهچه و وزن تر و خشک کنجد ( Sesamus indicum ) آزمایشی در قالب طرح کاملاً تصادفی ( CRD ) با چهار تکرار در شرایط آزمایشگاهی در سال ۱۳۸۹ در آزمایشگاه دانشکده کشاورزی دانشگاه زابل انجام گردید. تیمارها شامل شاهد، ۲۵ %، ۵۰ % ، ۷۵ % و ۱۰۰ % غلظتهای عصاره آبی اندامهای هوایی درمنه خزری بود. کلیه نتایج بر اساس آزمون دانکن در سطح احتمالی ۵% مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. جوانهزنی کنجد تحت تاثیر غلظتهای مختلف عصاره آبی درمنه قرار گرفت ( P<%1 ). بررسی نتایج نشان داد که با افزایش غلظت عصاره، درصد و سرعت جوانهزنی کاهش یافت. به طوری که بیشترین و کمترین درصد و سرعت جوانهزنی به ترتیب مربوط به تیمارهای شاهد و ۱۰۰ % غلظت عصاره بود