سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مریم مکی زاده تفتی – دانشجوی دکتری اکولوژی گیاهان زراعی دانشگاه تبریز و کارشناس ارشد موسسه
روزبه فرهودی – عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

چکیده:

به دنبال پیامدهای حاصل از مصرف علفکشها روشهای بیولوژیکی قابل قبولی در رابطه با کنترل علف های هرزشناسایی شده است. در این زمینه آللوپاتی میتواند پتانسیل ارزشمندی برای کنترل اقتصادی – بیولوژیکی از طریق آزادسازی مواد آللوشیمیایی از گیاهان زنده و یا مواد گیاهی در حال تجزیه نشان دهد. این تحقیق با هدف بررسی اثرآللوپاتیک عصاره هیدروالکلی گیاه دارویی اسفند بر جوانهزنی و رشد علفهای هرز تاجخروس و یولاف وحشی بصورت،۲/ ۵ ،۱ ،۰/۵ ،۰/۲۵ ،۰/ آزمایشگاهی و گلخانهای انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل عصاره گیاه اسفند در ۶ غلظت ۱۵ درصد و آب مقطر (شاهد) بود. نتایج نشان داد غلظتهای مختلف عصاره گیاه اسفند کاهش معنی داری در درصدجوانه زنی و طول ریشهچه و ساقهچه بذور علف های هرز در آزمایشگاه و درصد سبز شدن، وزن تر و خشک بوته وارتفاع بوته در گلخانه ایجاد میکند. غلظت ۱ درصد عصاره گیاه اسفند در گلخانه درصد سبز شدن بذور تاج خروس ویولاف وحشی را به ترتیب میزان ۵۰ و ۴۰ درصد نسبت به شاهد کاهش میدهد و غلظت ۵ درصد عصاره تقریبا باعث توقف سبز شدن بذور تاج خروس می شود. نتایج نشان میدهد عصاره گیاه اسفند دارای اثرات آللوپاتیکی قوی بوده و ازجوانه زنی بذور علف های هرز جلوگیری مینماید که این امر میتواند در تولید علفکش هایی با منشا طبیعی مورداستفاده قرار گیرد.