سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حسین ثابت زنگنه – دانشجوی ارشد علف های هرز دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
روزبه فرهودی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

چکیده:

این تحقیق جهت بررسی اثر آللوپاتیک عصاره آبی گلرنگ وحشی با غلظت های ۰ ،۵۰ ،۲۵ ۱۰۰ درصد بر جوانه زنی و میزان نشت پذیری غشای سلولی سوروف بصورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی در سه تکرار در دانشکده کشاورزی دانشگاهآزاد شوشتر انجام شد نتایج نشان دادند که افزایش غلظت عصاره آبی گلرنگ سبب کاهش طول گیاهچه و وزن ترگیاهچه در سوروفگردید. عصاره آبی گلرنگ وحشی همچنین سبب افزایش تخریب غشای سلولی و غلظت مالون دی آلدهید و فعالیت آنزیم لیپیدپراکسیژناز در بافت گیاهچه گیاه هدف شد. عصاره آبی گلرنگ باعث بازدارندگی در درصد جوانه زنی بذر سوروف شده در حالیکهتاًثیر معنی داری بر روی میانگین زمان جوانه زنی بذور نداشتند در بالاترین غلطت عصاره آبی (عصاره ۱۰۰ درصد)کمترین وزن گیاهچه ،طول گیاهچه، درصد جوانه زنی و سرعت جوانه زنی مشاهده شد در حالیکه بیشترین فعالیت آنزیم لیپید پراکسیژناز و غلظت مالون دی آلدهید در عصاره ۷۵ درصد مشاهده گردید