سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمدحسین بیجه کشاورزی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه زابل
سیدمحسن موسوی نیک – عضو هیئت علمی دانشگاه زابل

چکیده:

به منظور بررسی اثر آللوپاتیکی عصاره آبی اندام هوایی درمنه خزری (Artemisia annua L.) بر جوانهزنی و رشد گیاهچههای آفتابگردان Helianthus annuus L.) آزمایشی در قالب طرح کاملاً تصادفی با چهار تکرار در آزمایشگاه تحقیقات دانشگاه زابل در سال ۱۳۸۹ اجرا شد. در این آزمایش تیمارها شامل شاهد، ۲۵% ، ۵۰% و ۷۵% و ۱۰۰% غلظتهای عصاره آبی اندامهای هوایی درمنه خزری بود. جوانهزنی آفتابگردان تحت تأثیر غلظتهای مختلف عصاره درمنه خزری قرار گرفت P<1% بررسی نتایج نشان داد که با افزایش غلظت عصاره، درصد و سرعت جوانهزنی کاهش مییابد؛ به طوری که بیشترین و کمترین درصد و سرعت جوانهزنی به ترتیب مربوط به تیمارهای شاهد و ۱۰۰ % غلظت عصاره بود. همچنین افزایش درصد غلظت عصاره باعث کاهش در میزان رشد ساقهچه و ریشهچه و همچنین وزن تر و خشک آفتابگردان گردید کلیه نتایج به وسیله نرم افزارSAS و بر اساس آزمون دانکن در سطح احتمالی ۵% مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند