سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی هیدرات گازی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مریم دارایی – دانشجویکارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی
مریم کرم الدین – دانشجوی دکتری رشته مهندسی شیمی
فرشاد ورامینیان – دانشیار دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه سمنان

چکیده:

دراین تحقیق به تعیین آزمایشگاهی سینتیک تشکیل هیدرات اتان با درنظر گرفتن شرایط تعادلی میان سه فاز هیدرات، مایع و بخار پرداخته شدها ست آزمایشها یک بار با آب خالص و بار دیگر با محلول آبی SDS سدیم دودسیل سولفات (C12H25O4SNa) انجام شده که اثر SDS به عنوان یک ماده فعال سطحی و بهبود دهنده سینتیکی در غلظتهای مختلف ۳۰۰ ، ۵۰۰ و ۱۰۰۰PPM مورد بررسی قرارگرفته است آزمایشهای سینتیکی در شرایط یکسانی از نیروی محرکه و دور موتور ۹۰۰rpm و بصورت دما ثابت درچهار دمای مختلف ۲۷۳ ، ۲۷۴ و ۲۷۵ و ۲۷۶ کلوین انجام شده است سرعت تشکیل و رشدهیدرات اتان با اب خالص پایین و مدت زمان لازم برای کامل شدن فرایند تشکیل هیدرات طولانی است نتایج آزمایشگاهی نشان میدهدکه استفاده از SDS به عنوان یک ماده فعال سطحی Surfactant ب کم کردن کشش سطحی میان دو فاز مایع و گاز سرعت تشکیل هیدرات اتان را افزایش داده و زمان کمل شدن فرایند را تا دو برابر کوتاه می کند.