سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

لاله نیرومند – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
سیدعطااله سیادت – استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
محمد برزگری – عضو هئیت علمی مرکز تحقیقات صفی آباد

چکیده:

به منظور مطالعه اثرات الگوی کاشت و تراکم بوته برعملکرد سیلویی و صفات کیفی و مورفولوژیکی مرتبط با آن آزمایشی در سال ۱۳۸۸ در منطقه چم خلف عیسی شهرستان هندیجان انجام شد. سه روش کاشت شامل کشت یک ردیفه روی پشتهM1 کشت درکف جویM2کشت دو ردیف روی پشته M3به عنوان عامل اصلی و چهار سطح تراکم D185 D2 95 D3105 D4115 بوته در مترمربع به عنوان عامل فرعی به صورت کرتهای یکبار خرد شده و در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با چهار تکرار مورد مقایسه قرار گرفتند.در این آزمایش درصد کلسیم، فسفر، نیتروژن، پروتیئن، طول بلال، ارتفاع بوته، تعداد برگ، عملکرد علوفه اندازه گیری شد. بررسی نشان داد اثر الگوی کاشت بر روی میزان کلسیم ، فسفر،نیتروژن و پروتیئن علوفه معنیدارنشد اما این عامل روی صفت عملکرد، طول بلال، ارتفاع بوته در سطح یک درصد و روی تعداد برگ در سطح پنج درصد معنیدار شد. اثر تراکم بر درصد کلسیم، فسفر، نیتروژن، پروتئین و تعداد برگ معنی دار نشد اما این عامل بر طول بلال، ارتفاع بوته ، عملکرد در سطح یک درصد معنیدار بود. اثر متقابل نیز در هیچکدام از صفات معنیدار نشد. نتایج نشان داد که همبستگی معنیدار و منفی بین عملکرد علوفه و در صد ازت در سطح یک درصد و درصد پروتین در سطح پنج درصد وجود دارد و همبستگی مثبت و معنیدار در سطح یک درصد با تعداد برگ و ارتفاع بوته وجود دارد