سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی ساخت و ساز شهری در مجاورت گسلهای فعال

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مهران حسن زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد دانکده عمران دانشگاه تبریز
مسعود حاجی علیلوی بناب – دانشیار

چکیده:

در این مقاله حالتهایی از گروه شمع ها و رفتا ر خاک اطراف آنها تحت بارگذاری جانبی با استفاده از مدلسازی فیزیکی و روش PIV Particle image velocimetry بررسی شده است رفتار متفاوت شمع ها در گروه با توجه به فاصله استقرار طول و زاویه آنها جابجایی و نوع تغییر شکل خاک را تحت تاثیر قرار میدهد دراین تحقیق ۵ حالت برای مدلسازی شمع ها چهار مورد بصورت گروهی و یک مورد بصورت تک شمع به منظور مقایسه درنظر گرفته شده است گروه شمع ها در سه مورد با شمع مایل و یک حالت با شمع قائم مدلسازی و کلاهک شمع ها درهریک از حالات به اندازه ۱ سانتی متر بارگذاری شدها ست با تحلیل عکسهای دیجیتال و بررسی نتایج حاصل از آن جابجایی های خاک اطراف شمع توسط بردارهای جابجایی مشخص گردیده است.