سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

هوشنگ قمرنیا – عضو هیئت علمی گروه مهندسی آب دانشگاه رازی کرمانشاه
محسن غلامیان – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی آبیاری زهکشی
میلاد فرمانی فرد – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی آبیاری زهکشی
عرفان خدایی – دانشجوی کارشناسی مهندسی آب دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده:

وجود منابع آب زیرزمینی کم عمق که اغلب با مسائل شوری و ماندابی مواجه هستندد ر بسیاری از مناطق خشک و نیمه خشک جهان به چشم می خورد از نظر مهندسی راه حل اصلی پایین انداختن سطح سفره آب زیرزمینی ازطریق احداث سیستمهای مختلف زهکشی زیرزمینی است غافل از اینکه بالا بودن سطح سفره آب زیرزمینی نعمتی است که از آن می توان جهت جبران قسمتی از نیازهای آب مورد نیاز گیاه استفاده نمود اینپژوهش در قالب یک ازمایش فاکتوریل و طرح بلوک های کامل تصادفی به اجرا درآمد. این طرح شامل ۶ نوع تیمار مختلف با ۳ تکرار بود تیمارها شامل آب زیرزمینی ۱ دسی زیمنس برمتر با اعمال ۶۰ ، ۸۰ و ۱۱۰ سانتی متر و آبیاری سطحی دیم و صددرصد نیاز آبی گیاه با کیفیت ۱ دسی زیمنس برمتر بود درصد مشارکت آب زیرزمینی برای تیمارهای دیم با آب زیرزمینی به اعمال ۶۰ ، ۸۰ و ۱۱۰ سانتی متر به ترتیب برابر ۷۱ ، ۶۹ و ۴۵ درصد نیاز کلی گیاه بود.