سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امین فرنیا – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
فریده ملکی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
عزت اله نباتی – رئیس ایستگاه تحقیقات کشاورزی بروجرد

چکیده:

به منظور مطالعه اثرات آبیاری تکمیلی و ارقام مختلف بر عملکرد و سایر صفات مرفولوژیکی نخود،آزمایشی درسال ۱۳۸۹ در مزرعه تحقیقاتی ایستگاه تحقیقات کشاورزی بروجرد اجرا گردید.تیمارهای آبیاری شامل آبیاری درمرحله گلدهی،غلاف دهی و گلدهی+غلاف دهی و ارقام نخود شامل آرمان،آزاد و هاشم در یک آزمایش اسپلیت پلات در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار مورد مقایسه قرار گرفتند.در این مطالعه آبیاری در مرحله گلدهی+غلاف دهی دارای بیشترین عملکرد(۱۴۵۸/۳کیلوگرم در هکتار) نسبت به سایر تیمارهای آبیاری موجود درآزمایش بود.همچنین ارقام آرمان و آزاد در عملکرد و بیشتر صفات دیگر تفاوت معنی دار و برتری نسبت به رقم هاشم داشتند.(عملکرد اقتصادی رقم آزاد ۸۴۲ کیلوگرم در هکتار و رقم آرمان نیز با ۸۲۸/۱ کیلوگرم در هکتار).چنین می توان نتیجه گیری کرد که ترکیب تیماری آبیاری در مرحله گلدهی+غلاف دهی با رقم آزاد بیشترین اثر متقابل را بر هم گذاشته و بالاترین عملکرد را نشان داده اند.