سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی گیاه پالایی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

زهره بهشتیان – اصفهان ، دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم،گروه زیست شناسی
عباس المدرس – اصفهان ، دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم،گروه زیست شناسی

چکیده:

با توجه به اینکه کمبود آب در کشور،یکی از محدودیتها می باشد لذا لازم است تا از آب های فاضلاب جهت کشت گیاهان استفاده نمود. یکی ازمشکلات استفاده از آب فاضلاب احتمال بیماریزایی این گیاهان به دلیل جذب باکتریهای کلی فرم مدفوعی از پساب فاضلاب می باشد.در این تحقیق سورگوم شیرین تحت تاثیر سه کیفیت آبیاری:آب شهری، فاضلاب تصفیه شده و تصفیه نشده در سه تکرار در تصفیه خانه شرق اصفهان انجام گرفت.نتایج نشان داد که بیوماس سورگوم شیرین آبیاری شده با فاضلاب تصفیه شده و تصفیه نشده ۸۶ تن در هکتاروبا آب شهری ۶۶ تن در هکتار بود.با اینکه کلی فرم مدفوعی فاضلاب ورودی (فرمول در متن اصلی مقاله) بود ولی هیچگونه کلی فرم مدفوعی در ساقه،دانه و برگ سورگوم شیرین مشاهده نشد.بر اساس این آزمایش می توان حداکثر بیوماس سورگوم شیرین را با آبیاری با آب فاضلاب تصفیه شده و تصفیه نشده به دست آورد بدون اینکه کلی فرم مدفوعی در آن مشاهده گردد.