سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

منصور سرخه نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ابیاری و زهکشی
حیدرعلی کشکولی – استاد گروه ابیاری و زهکشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزست
سعید برومندنسب – استاد گروه مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز
حسین سخایی راد – کارشناس ارشد سازه های ابی

چکیده:

شور و سدیمی بودن اراضی در جنوب خوزستان از عمده ترین عوامل محدود کننده کشاورزی درمنطقه می باشد به منظور بررسی واصلاح این گونه خاکها تحقیقی در غالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با چهار تیمار ابشویی ۴۰، ۶۰ ، ۸۰ و ۱۰۰ سانتی متر و در سه تکرار انجام شد ابشویی به روش غرقابی دائم در کرتهای فلزی مدل به ابعاد ۱×۱ متر طبق نقشه ازمایش و تیمار مربوطه انجام و پس از اینکه رطوبت خاک به حد ظرفیت مزرعه رسید به منظور تجزیه و تحلیل فیزیکی و شیمیایی خاک نمونه گیری د رچهار عمق ۰-۲۵ ، ۵۰-۲۵ ، ۷۵-۵۰ و ۱۰۰-۷۵ انجام گرفت. قبل از انجام ازمایش در سه نقطه از منطقه اجرای طرح بطور تصادفی در چهار عمق مذکور نمونه برداری و جهت تعیین خصوصیات فیزیک و شیمیایی به ازمایشگاه ارسال شد نظر به اینکه مدلهای تجربی معروف دارای شکل ریاضی توابع معکوس توانی و نمایی می باشند ارقام حاصله از ابشویی مزرعه ای به منظور معرفی بهترین مدل تجربی با توابع معکوس توانی و نمایی برازش داده شد در نتیجه معلوم گردید که نتایج حاصل از ازمونهای مزرعه ای انجام شده در منطقه شادگان با توابع توانی همبستگی بهتری نشان میدهند