سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

زینب شعبانی – دانشجوی دکتری
شاهین رفیعی – دانشیاردانشگاه تهران
حسین مبلی – استاددانشگاه تهران

چکیده:

کشت گلخانه ای که درسالهای اخیر رشد قابل توجهی داشته است به دلیل تولید خارج از فصل احتیاج به سرمایه گذاری اولیهبالایی دارد بنابراین استفاده ازروشهایی که باعث افزایش بهره وری اقتصادی درگلخانه می گردد ضروری است دراین تحقیق بهره وری اقتصادی شش گل رز، ژربرا ، میخک ، مریم، زنبق و لیلوم درگلخانه های تولید گل شاخه بریده درمنطقه محلات واقع دراستان مرکزی با استفاده از پرسشنامه های تکمیل شده محاسبه گردید به منظور بررسی اثرنوع گل نوع گلخانه و سطح زیرکشت بربهره وری اقتصادی تولید گل داده های بدست آمده از ۶۰ پرسشنامه درنرم افزار SPSS17 با استفاده از روش فاکتوریل تجزیه و تحلیل شدند نتایج نشان داد که نوع گل برهزینه های تولید سالیانه معنیدار است و گلهای ژربرا لیلیوم و رز بیشترین هزینه تولید و گل زنبق کمترین هزینه را به خود اختصاص داده اند نوع گلخانه برهزینه های سالیانه تاثیر معناداری نداشت سطح زیرکشت برهزینه های سالیانه معنی دار بود و سطوح بالای ۲۰۰۰ مترمربع هزینههای کمتری داشتند نوع گل برمیزان درآمد معنی دار بود و گل های لیلیوم ژربرا و رز بیشترین درآمد را داشتند اثرنوع گلخانه بردرآمد معنی دار بود و گلخانه های چوبی درآمد کمترین نسبت به گلخانههای تونلی داشتند.