سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

الهه کریمی – دانشجوی کارشناسی ناپیوسته تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
فریسا ایران نژاد – مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی
آسیه فیروزی –
رضا نعمت اله – ثانی

چکیده:

به منظور بررسی اثرگلوکز و اسیدسالیسیلیک برجوانه زنی گیاهان شنبلیله و تربچه تحقیقی درقالب طرح بلوکهای کاملا تصادفی با غلظت های ۰و۲و۴و۶ گرم درلیتر در۵تکرار به اجرا درآمد نتایج حاصل ازمقایسه میانگین ها نشان داد که تاثیر غلظت های مختلف گلوکز برجوانه زنی بذورهرگیاه به مراتب بهتر از غلظت های مختلف سالیسیلیک اسید بود با این حال همهتیمارها اثرمثبتی برجوانه زنی بذور نسبت به تیمارشاهدداشتند و دراین رابطه اثرات مثبت کاربرد این مواد به عنوان پیش تیمار درشنبلیله نسبت به تربچه واضح تربود.