سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس کسب و کار بیمه

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

محمدرضا تقی زاده – مدرس گروه مدیریتبازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

چکیده:

امروزه توسعه هرکسب و کاری بشدت تحت تاثیر برنامه های تبلیغاتی قرارگرفته اند اما تبلیغاتی موفق و اثربخشی است که بنحو صحیح طراحی و اجرا یشود از این رو دراین تحقیق اثربخشی رسانه های تبلیغاتی برفرایند خرید یکی از مهمترین انواع بیمه نامه ها یعنی بیمه نامه های عمر و پس انداز مورد ارزیابی قرارگرفت دراین راستا برای بررس یاثربخشی تبلیغات از مدل چهارمرحله ای آیدا استفاده شد جامعه آماری تحقیق متقاضیان بیمه نامه های عمر و پس انداز در شرکت بیمه ایران در نظر گرفته شدند. بمنظور گردآوری اطلاعات پرسشنامه ای حاوی ۲۰ سوال دربین ۲۶۹ نفر از نمونه های آماری توزیع گردید نتایج حاصل از آزمون t و دوجمله ای نشان میدهدکه تبلیغات بیمه ایران در جذب مشتریان اثر گذار بوده و مراحل چهارگانه مدل آیدا را با موفقیت طی نموده است تبلیغات تلویزیونی نیز مطابق آزمون فریدمن بعنوان اثرگذارترین رسانه تبلیغاتی در رتبه نخست قرارگرفت.