سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای پژوهشها و راه کارهای نوین در حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

علیرضا منظری توکلی – استادیار دانشگاه آزاد کرمان
محبوبه رجبی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

چکیده:

امروزه کارآفرینی راه حل اساسی رفع بسیاری ازمشکلات اقتصادی و اجتماعی به عنوان نیروی محرکه اقتصادها و پایه اساس توسعه پایدار و همه جانبه تلقی میشود کارافرینی سازمانی یکیا زعوامل اصلی موفقیت سازمانهاست که درعملکرد بقارشد و نوسازی آنها نقش موثری دارد ازطرفی بهره وری و عملکرد سازمان ها به حمایت و همکاری کارکنان آن بستگی دارد و نگرش و عملکرد کارکنان به عنوان مهمترین عامل درکارافرینی سازمانی متاثر ازمحیط است بی شک یکی از مهمترین عوامل محیطی اثرگذار عدالتسازمانی است زیرا برخورد با افراد درسازمان ها باورها احساسات نگرش و رفتارکارکنان را تحت تاثیر قرارمیدهد. باید اذعان داشت نگرش افراد درسازمان تاحدزیادی متاثر ازادراکات آنان نسبت به میزان رعایت عدالت درسازمان است همچنین ادراک کارکنان ازبرخورد منصفانه به عنوان یک متغیر مهم سایرمتغیرهای مرتبط درکار را تحت تاثیر قرارمیدهد. ازاین رو عدالتسازمانی با فرایندهای حیاتی سازمانی مرتبط است.