سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

امیر افشاری – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر ، گروه علوم باغب
جعفر محمدی – عضو هیئت علمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر ، گروه علوم باغبانی ، ابه
سیدنجم الدین مرتضوی – عضو هیئت علمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر ، گروه علوم باغبانی ، ابه
ناهید مهدوی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

گل بریده لیلیوم یکی از مهمترین گیاهان پیاز دار زینتی است و به لحاظ داشتن گل های زیبا و رنگارنگ دارای اهمیت اقتصادی میباشد. یکی از مهمترین مشکلات در گل بریده لیلیوم عمر گلجایی کوتاه آن است. آب و کیفیت آن اغلب در تولید و نگهداری گل بریده لیلیوم دارای اهمیت زیادی است به منظور بررسی تاثیر آبهای مختلف بر افزایش طول عمر گل بریده لیلیوم، آزمایشی در سال ۱۳۸۸ در آزمایشگاه گروه باغبانی دانشگاه آزاد ابهر به صورت بلوک کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد. در این آزمایش تاثیر۳ نوع آب (آب چاه ، آب شهری و آب مقطر) روی ماندگاری گل شاخه بریده لیلیوم رقم Royal Trinty بررسی شد. گل ها پس از ضد عفونی داخل بطری های حاوی آب قرار گرفتند. سپس صفاتی چون ماندگاری، کلروفیل کل، درصد شکوفایی و زردی برگ اندازه گیری شد. نتایج آزمایش نشان داد که نوع آب، اثر معنی داری بر روی ماندگاری گل لیلیوم دارد بطوریکه که ماندگاری در گل های نگهداری شده در آب چاه در مقایسه با سایر تیمار ها کمتر بود. زردی برگ در گل های قرار گرفته در آب چاه به صورت معنی داری نسبت به بقیه تیمار ها بیشتر بود. آب شهری تاثیر معنی داری روی درصد شکوفایی گل وکلروفیل کل نسبت به سایر تیمار ها داشت و طول عمر گل ها را نسبت به بقیه تیمار ها افزایش داد.