سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین همایش منطقه ای علوم کشاورزی و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

کامبیز جمشیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد
محمدجواد روستا – استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی استان فارس
غلامرضا معاف پوریان – استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس

چکیده:

امروزتولید درواحد سطح و استفاده از حداقل امکانات د رتولید محصولات کشاورزی بهعنوان نخستین گام دراجرای تحقق سیاست گذاری کلان کشورها می باشد و با توجه به نیاز گیاهان مختلف به کودهای ازته وتنوع کودهای موجود دربازار تقاضا برای استفاده از کودهای شیمیایی و مکمل به اوج خود رسیده است این آزمایش درمرکز آموزش پردیس علی آباد کمین درحدود۱ ۲۰ کیلومتری شمال شیراز درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی درسال زراعی ۱۳۸۸-۱۳۸۷ با ۸ تیمار در۴تکرار انجام شد از کود مکمل تولیدی شرکت Valagro ایتالیا بنام مگافول و کودجامد مستر ۳۰ ۵-۱۵ تولیدی این شرکت برروی گندم رقم پیشتاز استفاده شد تیمارها عبارت بودند از ۱ کودهی براساس آزمون خاک ۲ کوددهی براساس آزمون خاک + محلول پاشی با کود تجاری مگافولبه میزان ۱ لیتر درهکتار درزمان پنجه زنی ۳ کودهی دهی براساس ۷۰درصد توصیه کودی برمبنای آزمون خاک +کاربرد کودتجاری مستر ۳۰ ۵-۱۵ دراواسط پنجه زنی به میزان ۱۰ کیلوگرم درهکتار همراه با آب آبیاری ۴- تیمار سوم + محلول پاشی مگافول به میزان ۱ لیتر ردهکتار درزمان ظهور خوشه ۵- محلول پاشی مگافول به میزان ۱ لیتردرهکتار درزمان ظهور خوشه ۶-کاربرد کودتجاری مستر ۳۰-۵-۱۵ دراواسط پنجه زنی به میزان ۱۰ کیلوگرم درهکتار همراه با آب آبیاری ۷- محلول پاشی مگافول به میزان ۱ لیتردرهکتار درزمان ظهور خوشه + کاربرد کود تجاری مستر ۳۰-۵-۱۵ دراواسط پنجه زنی به میزان ۱۰ کیلوگرم درهکتار همراه با آب آبیاری