سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

علی محمدی – دانشجوی دکتری
شاهین رفیعی – دانشیاران دانشگاه تهران
علی رجبی پور –

چکیده:

در این مطالعه ارتباط کوتاه مدت و بلند مدت بین عرضه توان کمباین و میزان تلفات غلات در ایران برای دوره زمانی ۸۵-۱۳۷۰مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور الگوهای همگرایی خود توضیح با وقفه های گسترده و الگوی تصحیح خطا، مورد استفاده قرار گرفت. دادههای به کار رفته از مرکز توسعه مکانیزاسیون وزات جهاد کشاورزی و سازمان خواروبار جهانی تهیه شد. نتایج استخراج شده نشان داد که اثر عرضه توان کمباین روی میزان تلفات غلات برای هر دو دوره کوتاه مدت و بلند مدت منفی می باشد. ضرایب مربوط به عرضه توان دوره کوتاهمدت ۰/۲۸- و بلندمدت ۰/۳۴- با یک وقفه در سطح احتمال یک درصد معنیدار شد. در نهایت الگوی تصحیح خطاECM) برای نشان دادن اثر شوکهای وارده به عملکرد ناشی از تغییرات مکانیزاسیون مرحله برداشت برآورد گردید. نتایج نشان میدهد که تعدیل شوک در این الگوها با سرعت کمی صورت میگیرد.