سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حمزه ریگی – دانشجوی کارشناسی ارشد
قاسم محمدی نژاد – استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
حسین صبوری – استادیار مجتمع آموزش عالی گنبد کاووس

چکیده:

بهمنظوربررسی اثرکم آبیاری برعملکرد و اجزا عملکرد ۱۳رقم ازژنوتیپهای مختلف برنج هوازی و ۲رقم برنج محلی بوتو و دمسیاه این آزمایش به صورت اسپلیت پلات درقالب طرح بلوک های کامل تصادفی با دو تیمار و سه تکرار درسال زراعی ۸۹-۸۸ درشهرستان نیک شهراجرا گردید تیمارهای آزمایش شامل آبیاری غرقابی به عمق پنج سانتی متر تامرحله خوشه دهی و تیمارابیاری تناوبی به عمق ۵ سانتیمتر و آبیاری مجدد پس از ناپدید شدن آب از سطح زمین و ظهورترکهای مویی تامرحله خوشه دهی بودند درازمایش مذکورصفاتی ازقبیل ارتفاع بوته طول خوشه تعدادپنجه دربوته تعدادخوشه دربوته تعداددانه پردرخوشه تعداددانه پوک درخوشه عملکرد شلتوک ارزیابی گردید نتایج نشان داد که بین آبیاری تناوبی کم آبیاری و آبیاری غرقاب دائم ازلحاظ صفات تعداددانه پوک درخوشه و عملکرد شلتوک تفاوت معنی دار وجود داشت و برروی سایرصفات مورد بررسی معنی دار نبود مقایسه میانگین اثر کم ابیاری روی ارقام مختلف نشان دادکه بین ارقام ازنظر کلیه صفات اختلاف معنی داری درسطح ۱درصد وجود داشت اثرمتقابل رقم درتنش برعملکرد شلتوک معنیدار بود.