سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

هیما شیرزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد، علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلام
سالار رضاپور – استادیار گروه علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه

چکیده:

کشتهای طولانی مدت و استفاده از آبهایی با کیفیت نامناسب همراه با مصرف کود و سموم شیمیایی میتواند خصوصیات کیفی خاک را تحت تأثیر قراردهد. در تحقیق حاضربه منظور بررسی تأثیر کشتهای طولانی مدت روی خصوصیات کیفیتی خاک (مورفولوژیکی، فیزیکو شیمیایی) در جنوب دشت ارومیه از خاکهای زراعی سطح الارض (۳۰ – ۰ سانتیمتری ) و خاکهای غیر زراعی سطح الارض همجوار (۳۰ – ۰ سانتیمتری ) با خاکهای مزارع مختلف دشت ارومیه با توجه به مطالعات خاکشناسی نیمه تفصیلی این منطقه پس از تشریح، تفسیر و بررسی های مورفولوژیکی نمونه برداری و تجزیه های مختلف فیزیکی و شیمیایی انجام شد. نتایج نشان دادکه کشتهای مستمر سبب روشنتر شدن رنگ خاک و کاهش پایداری خاک شده است. میزان رس و سیلت درخاکهای زراعی نسبت به غیرزراعی روند افزایشی ( سیلت ۱ تا ۳۲درصد، رس ۵ تا۲۰ درصد) و میزان شن روند کاهشی (۵/۱ تا ۳۶ درصد) نشان داد که این مسئله میتواند گویای روند افزایش فرآیند هوادیدگی تحت عملیاتهای زراعی باشد. همچنین تحت عملیات زراعی طولانی مدت کاهش کربنات کلسیم معادل (۲۵/۰ تا ۲۵/۳ درصد) و پتاسیم محلول(۰۳/۰ تا ۷۳/۱۰ میلی اکی والان در لیتر) مشاهده شد اما میزان پ هاش(۲۴/۰ تا ۹۶/۰ واحد)، قابلیت هدایت الکتریکی(۰۴/۰ تا ۲/۱ دسیزیمنس برمتر) و کربنات کلسیم فعال(۵/۰ تا ۵/۴ درصد ) افزایش یافته است. بطور کلی عملیات زراعی طولانی مدت در منطقه مورد مطالعه با افزایش پ هاش و هدایت الکتریکی و کاهش بعضی عناصر غذایی(پتاسیم محلول) سبب کاهش کیفیت خاک شده است.