سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی صنعت بتن

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فرشاد مهرابی – دانشجوی دکتری سازه
علی خیرالدین – استاددانشگاه سمنان
محسن گرامی – استادیار دانشگاه سمنان

چکیده:

ابهامات موجود دربیان اثرات زمین لرزه برسازه های مختلف درآیین نامه های موجود زلزله لزوم مطالعه و تحقیق بیشتر درخصوص عوامل تاثیر گذار بررفتار دینامیکی آنها را طلب می نماید مطالعات قبلی صورت گرفته برانواع پیکربندیها درساختمان های مختلف نقش عمده فرم معماری درنوع پاسخ سازه به نیروی دینامیکی اعمال شده دراثر لرزشهای اجانبی دیده می شود و شناخت بیشتر تاثیرات هر کدام ازاین بی نظیمی ها می تواند راهنمای طراحان سازهدرانتخاب پیکرده مناسب برای ساختمان جهت کم کردن آسیبهای احتمالی ناشی از آنها باشد پس نشستگیهای قائم Setback) یکی از عوامل بی نظمی درارتفاع ساختمانی می باشد که درساختمانهای بلند خاصه درهتل ها و مراکز تجاری دیده م یشود بررسی های گذشته تغییرات قابل توجهی را درمحل این پس نشستگیها درپاسخ دینامیکی سازه نشان میدهد.