سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

آرزو سعیدزاده – دانشجویکارشناسی ارشد باغبانی
مسعود زاده باقری – معاون آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
بهنام بهروزنام – رئیس دانشگاه آزاد جهرم

چکیده:

جهت بررسی اثرکاربرد کود کمپوست پس ماندهای آلی و کود بیولوژیک بارور۲بربرخی ویژگیهایرشدی گل آهارآزمایشی به صورت فاکتوریل درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با ۴تیمار و ۳تکرار صورت گرفت نتایج نشان داد که کاربرد کودکمپوست پسماندهای آلی درترکیب با کود بیولوژیک بارور۲بیشترین تاثیر را درمرحله گلدهی برشاخص سطح برگ و محتوای کلروفیل A,B کارتنوئید داشته اند اما برخلاف این تیمارها بارور ۲ به تنهایی و درمرحله ۸برگی موجب افزایش سطح ویژه برگ گردید.