سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محیا فاضلی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه، دانشگاه فردوسی مشهد
محمدرضا توکلی زاده – استادیار گروه مهندسی عمران، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

در این پژوهش، رفتار غیر خطی دیوارهای بتنی مقاوم سازی شده به وسیله ی پلیمرهای مسلح با الیاف کربنی CFRP)در برابر بار ناشی از موج انفجار به کمک نرم افزار المان محدودAbaqus مورد بررسی قرار گرفته است. در این مطالعه بار انفجاری، شرایط تکیه گاهی، ابعاد دیوار، جنس الیاف و ویژگی های مصالح مورد استفاده یکسان در نظر گرفته شده و تاثیر چیدمان و ضخامت ورق هایCFRP در حالت های مختلف بررسی شده است. نخست، میزان جابجایی و چگونگی توزیع تنش و نشانه ی تخریب در دیوارها محاسبه و ناحیه های بحرانی شناسایی شدند. سپس، پاسخمربوط به دیوارهای مقاوم سازی شده با عملکرد دیوارهای بتنی مسلح با یکدیگر و با دیوار مرجع مقایسه شده ومیزان تاثیر استفاده از این روش مقاوم سازی برای دیوارها در برابر بارگذاری انفجاری مشخص گردیده است. در پایان، با توجه به نتایج حاصل ازبررسی چیدمان های نواری در مقابل پوشش کامل دیوار ، بکارگیری این روش در مقاوم سازی مناسب ارزیابی شده است.