سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم زیستی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمیدرضا دیرین صمیمی فرد – دانشجوی کارشناسی ارشد
منوچهر خردنام – استاددانشگاه شیراز

چکیده:

بمنظور بررسی اثرپیش تیمارهای سالیسیلیک اسید جیبرلیک اسید کلرید سدیم و آب برشاخصهای جوانه زنی بذرگیاه ماریتیغال درشرایط تنش شوری آزمایشی درآزمایشگاه گیاه شناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی ارسنجان انجام گردید بذرهای ماریتیغال پس از خیساندن درمحلولهای سالیسیلیک اسید با غلظت ۵۰ میلی گرم برلیتر جیبرلیک اسید با غلظت ۲۰۰ میلی گرم برلیتر نمک با غلظت ۰/۵ درصد و آب مقطر دوبار تقطیر به مدت ۱۰ ساعت جهت جوانه زنی در شرایط تنش شوری به پتری دیشهای حاوی ۱۰ میلی لیتر محلول کلرید سدیم با غلظت های ۰و۵۰و۱۰۰و۲۰۰و۱۵۰ و۲۵۰ میلی مولار پس از جوانه زنی درصد جوانه زنی شاخص جوانه زنی و متوسط مدت جوانه زنی مورد ارزیابی قرارگرفت