سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

زهره جوانی مقدم – دانشجوی کارشناسی تولید وبهره برداری ازگیاهان دارویی و معطر
آسیه فیروزی – مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی
فریسا ایران نژاد –
رضا نعمت اله ثانی –

چکیده:

مرزه شنبلیله و شاهی ازجمله گیاهان دارویی با اهمیت می باشند که ازآنها درصنایع دارویی و غذایی استفاده می گردد به منظوربررسی اثرپیشتیمار سرما جهت جوانه زنی این گیاهان تحقیقی درقالب طرح کاملا تصادفی درسه تکرار با ۵تیمار ۰و۱۲و۲۴و۳۶و۴۸ ساعت دریخچال ۸ درجه سانتیگراد صورت پذیرفت سپس بذور برای جوانه زنی تحت شرایط محیطی مناسب قرار گرفتند و نتایج بدست آمده توسط آزمون دانکن مورد بررسی قرارگرفت براساس نتایج درگیاه مرزه بذوری که تحت تاثیر تیمارهای ۱۲و۲۴ ساعت سرمادهی قرارگرفته بودند درصد جوانه زنی افزایش یافت و سرعت جوانه زنی درگیاهان دارویی مرزه شنبلیله و شاهی با افزایش مدت زمان سرما کاهش یافت ودراین رابطه اختلاف معنی داری بین تیمارها وجود نداشت