سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مهدی مدندوست – استادیار دانشگاه آزادفسا
احسان امیرعضدی – دانشجوی کارشناسی ارشد
اصغر حجگذار – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

چکیده:

مصرف متوالی و بیش ازحدعلفکشهایی با دزمصرفی و دوام بالا درخاک سالهاست کهدرمزارع ذرت کشور مصرف می شوند و علاوه برخطرات زیست محیطی خطر مقاوم شدن علفهای هرز نسبت به آنها و گاها مشکلات رویشی درکشت های بعد را درپی دارند براین اساس به منظور بررسی اثرپسمان علف کشهای جدید مصرفیخانواده سولفونیل اوره برکشت گندم ازمایشی درسال زراعی ۱۳۸۹ درشهرستان کازرون واقع دراستان فارس بصورت طرح بلوکهای کامل تصادفی در۱۴ تیمار شامل غلظت های مختلف از۴علف کش مصرفی درذرت و ۲ تیمار شاهد با علف و بدون علف وجین دستی و درسه تکرار انجام شد و پس ازبرداشت ذرت درهرکدام ازکرت ها گندم کشت گردید نتایج نشان داد که تیمار ۸۷/۵g/h از علف کش اولتیما و ۲L/h ازعلف کش کروز بترتیب بعد از دو تیمار شاهد بیشترین درصد جوانه زنی و سرعت سبز شدن و تیمارهای ۱/۵kg/h آترازین +۷/۵h L الاکلر کمترین درصد جوانه زنی و سرعت سبز شدن را درگندم بخود اختصاص دادند.