سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مینا فضلیانی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور
قدیر طاهری – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور
احمد جعفرنژاد – عضو هیئت علمی ایستگاه تحقیقات کشاورزی نیشابور

چکیده:

یکی از راههای بهبودجوانه زنی، پرایمینگ بذرمی باشد. به منظور بررسی اثر محلولهای مختلف پرایمینگ (آب مقطرKCL سه درصد،KH2PO4نیم درصدPEG6000 پانزده درصد) بر مولفه های جوانه زنی ارقام ذرت ( ۵۰۰،۶۴۷ ۷۰۰ و ۷۰۴ ) و تعیین بهترین محلول پرایمینگ برای هر رقم آزمایشی به صورت فاکتوریل درقالب طرح کاملا تصادفی باسه تکرار ۶۰ تیمار ( ۴ رقم* ۴ بستر پرایم+ ۴ شاهد) انجام شد. نتایج تجزیه واریانس داده ها نشان داد اثر رقم، پرایمینگ و اثر متقابل رقم و پرایمینگ برکلیه صفات موردآزمایش(سرعت جوانه زنی، درصد جوانه زنی، زمان تا ۵۰ درصد جوانه زنی، وزن خشک ریشه چه و ساقه چه) معنی دار میباشد(p≥۰٫۰۱