سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهدی وفایی کیا – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی
هادی معاضد – استاددانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
عبدالرحیم هوشمند – استاددانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
منصور پاک منش – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های هیدرولیکی

چکیده:

کمبود جریان آب رودخانه ها درمواقع خشکسالی میتواند برکیفیت اب اثرات نامطلوب داشته باشد دراین تحقیق اثرات سالانه خشکسالی بربیست پارامتر کیفی رودخانه دز شامل دمای آب TDS ، EC ، PH ، CO3وHCO3 ، CL ، SO4 ، SUM.A ،کذیرت، Ca ، Mg ، Na ، k ، SUM.K ، SAR ، Na (% ssp سختی موقت سختی کل و کلاس آب مورد بررسی قرارگرفت بدین منظور داده های درازمدت کیفی اب طی سالهای ۱۳۶۰-۹۰ ازایستگاه های هیدرومتری و کنترل کیفی دزفول آب شیرین و حرمله تهیه شد میانگین سالانه هرپارامتر محاسبه شده و با مقادیر آنها دردوره خشکسالی مقایسه گردید ضمنا خشکسالی هیدرولوژیکی با استفاده از شاخص ناهنجاری جریان استاندارد شده درایستگاه های مورد مطالعه تعیین شده است باتوجه به نتایج بدست آمده یک خشکسالی بسیارشدید هیدرولوژیکی درسال ۸۸ درحوضه ایستگاه هیا موردمطالعه رودخانه دز بوقوع پیوسته است.