سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

ساره ملاداوودی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریتنساجی
مسعود طالاری – کارشناس ارشد شیمی نساجی و علوم الیاف

چکیده:

درطبیعت موادرنگزای طبیعی ازمنابع مختلفی مانند گیاهان گل دانه برگ و ریشه تهیه می شود دراین کار پژوهشی پارچه پشمی توسط رنگزای استخراج شده ازروناس رنگرزی گردید هدف اصلی دراین پروژه رنگرزی کالای پشمی با رنگزای استخراج شده از گیاه روناس و بررسی اثرپخت برمیزان جذب رنگ کالای پشمی ردرنگرزی با روناس می باشد بدین منظور پس ازاستخراج رنگزا از گیاه روناس نمونه ها با نمک فلزی زاج سفید و همزمان با رنگرزی و درحضور اسید استیک دندانه دار و رنگرزی شدند نتایج حاصل ازاسپکتروفتومتری انعکاسی بیانگر آن بود که نمونه های رنگرزی شده با روناس که تحت عملیات پخت قرارگرفته شده بودندمیزان اختلاف رنگ E و شدت رنگ K/S بیشتری درمقایسه با نمونه شاهد نسبت به نمونههای رنگرزی شده با رنگزای روناس بدون پخت داشتند.