سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی زلزله و سازه

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمدرضا شهری – کارشناسی ارشد سازه
علیرضا آذربخت – استادیاران دانشگاه اراک
مهدی موسوی –

چکیده:

یکی ازچالشهای موجود درزمینه تحلیل عملکرد و براورد فروریزش سازه ها انتخاب مناسب شتابنگاشت های زمین لرزه برای استفاده درتحلیل دینامیکی غیرخطی است امروزه علاوه براستفاده ازطیف هدف رویکردهای نوینی ازجمله شاخص شکل طیفی درمبحث انتخاب شتابنگاشت ها معرفی شده اند شاخص اپسیلون به عنوان شاخص شکل طیفی اخیرا توسط بیکر و همکاران معرفی شده که همبستگی قابل توجهی با پاسخ غیرخطی سازه ها نشان داده است از سویی دیگر شاخص دیگری بنام اتا توسط موسوی و همکاران برمبنای همبستگی بیشتر با پاسخ غیرخطی میانگین سیستم های یک درجه آزاد ارایه شده است درمطالعه حاضر توانمندی شاخص اتا دربرابر اپسیلون درپیش بینی پاسخ غیرخطی برروی سیستم های چنددرجه آزادی مورد بررسی قرارگرفته است نتایج نشان داده است که برای سیستم چنددرجه آزاد نیز همبستگی اتا با پاسخ غیرخطی نسبت به شاخص اپسیلون بیشتر است.