سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

شادیه صفیاری – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران – سازه دانشگاه سیستان و بلوچستان
محمود میری – استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه سیستان و بلوچستان
محمدرضا سهرابی – استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده:

حمله سولفاتی به عنوان یک واکنشی که محصولات انبسا طزا را تشکیل م یدهد باعث آسیب رساندن به بتن م یشود ؛ در این مطالعه تعدادی از نمون ههای بتنی را تحت سیک لهای ترو خشک شدن متناوب (شبی هسازی جزر و مد دریا) در معرض محلولسولفات سدیم و سولفات منیزیم قرار داده افت مقاومت فشاری را به عنوان نمود خرابی نمون ههای بتنی تعیین م یکنی م؛ در این میان نقش پوزولان طبیعی و میکروسیلیس در کنترل حمله سولفاتی مورد بررسی قرار م یگیرد. اگرچه معمولاً بتن به نحویطراحی نم یشود که تنش کششی مستقیم را تحمل کند ( مقاومت فشاری در طراحی ساز ههای بتنی استفاده م یشو د) اما دانستنمقاومت کششی برای تخمین باری که تحت آن تر کها توسعه م ییابند باارزش اس ت؛ مقاومت در کشش در ساز ههای بتنی غیرمسلح مانند سدها در شرایط زلزله مورد توجه است. بدین منظور در مطالعه حاضر خصوصیات بتن حاوی پوزولان طبیعیمعدن امیرآباد دهگلان استان کردستان به تنهایی و همراه میکروسیلیس ( پوزولان مصنوع ی) مورد بررسی قرار م یگیرد و اثر دو پارامتر تعیین کننده نسبت آب به سیمان متغیر(۰/۳۵ و ۰/۴۵ )و مقادیر جایگزین متفاوت از پوزولان تنها و تواما با درصدهایمختلف میکروسیلیس بر مقاومت فشاری و کششی نمون ههای بتنی بررسی م یشود