سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

زهرا مرزبان – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شاهرود
محمدرضا عامریان – عضاء هیات علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی شاهرود
مجتبی ممرآبادی – اعضاء هیات علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی شاهرود
حمید عباس دخت – اعضاء هیات علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

به منظور بررسی اثر باکتری مزوریزوبیوم و قارچ میکوریزا بر عمل کرد و اجزای عملکرد ذرت و لوبیا چشم بلبلی در کشت مخلوط، آزمایشی در بهار سال ۱۳۹۰ به صورت طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد . تیمارهای آزمایشی به صورت کشت خالص و کشت مخلوط بر اساس سری افزایشی شامل : ذرت ، لوبیا ، کشت مخلوط ، ذرت + قارچ میکوریزا ، لو یا ب+ قارچ میکوریزا ، لوبیا + باکتری مزوریزوبیوم، لوبیا + قارچ میکوریزا + باکتری مزوریزوبیوم، کشت مخلوط + قارچ میکوریزا ، کشت مخلوط+ باکتری مزوریزوبیوم، کشت مخلوط + قارچ میکوریزا + باکتری مزوریزوبیوم بود. بر اساس نتایج به دست آمده صفتهای همچون عملکرد دانه لوبیا، عملکرد دانه ذرت، وزن هزار دانه لوبیا، وزن هزار دانه ذرت تحت تأثیر تیمارهای آزمایشی قرار گرفتاند. (۰/۰۱>p) بیشترین عملکرد دانه لوبیا با میانگین ۳۰۵۳/۷ کیلوگرم در هکتار مربوط به تیمار لوبیا به همراه باکتری مزوریزوبیوم و کمترین عملکرد آن با میانگین ۱۹۰۰/۵ کیلوگرم در هکتار متعلق به تیمار کشت خالص لوبیا بود. همچنین بیشترین عملکرد دانه ذرت با میانگین ۵۷۵۱/۹ کیلوگرم در هکتار مربوط به تیمار کشت مخلوط به همراه باکتری مزوریزوبیوم و کمترین عملکرد دانه ذرت با میانگین ۲۶۹۵/۹ کیلوگرم در هکتار متعلق به تیمار کشت خالص ذرت بود. و بیشترین وزن هزار دانه لوبیا با میانگین ۲۰۷/۶۸ گرم متعلق به تیمار کشت مخلوط به همراه قارچ میکوریزا و کمترین آن با ۱۵۱/۶ گرم متعلق به کشت خالص لوبیا بود بیشترین وزن هزار دانه ذرت با میانگین ۳۶۸/۰۳ گرم متعلق به تیمار کشت مخلوط به همراه قارچ م ک یوریزا و کمترین آن با ۱۵۱/۶ گرم متعلق به کشت مخلوط بود.