سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

مهدی آشوری – داشجوی کارشناسی ارشد
ابوالقاسم حسن پور – اساتید دانشگاه آزاد اسلامی جهرم – واحد باغبانی
عبدالرسول ذاکرین – اساتید دانشگاه آزاد اسلامی جهرم – واحد باغبانی

چکیده:

پیوند روشی رایج برای ازدیاد درختان میوه از زمانها دیرین بوده است. در مورد سبزیها، پیوند به منظور ایجاد سبزیهای میوه ای متحمل در برابر بعضی از امراض و شرایط نامساعد خاکی و افزایش عملکرد آنها در اوایل قرن حاضر به کار رفته و تکنیک نوینی را برای تولید آنها بوجود آورده است. تاثیر پیوند در کنترل امراض خاکزی و نماتدها به طور کامل مشاهده می شود . هم اکنون در ژاپن گیاهان پیوندی در کنترل امراض خاکزی و نماتدها به طور کامل مشاهده می شود. کاهش تولید سبزیها با کاشت مداوم ارتباط داشته که در ۶۸ درصد موارد به امراض خاکزی و نماتد ها مربوط می شود . جهت رفع این مشکل از گیاهان پیوندی برای تولید سبزیهای میوه ای استفاده میشود. این آزمایش به منظور مقایسه رشد و عملکرد هندوانه کریمسون سوئیت پیوند شده بر روی کدو مسمایی و حلوایی در شهرستان مهر در سال ۱۳۸۸ انجام شد . بذور هندوانه و کدو ها با توجه به نوع پیوند (حفره ای و جانبی ) کاشته شدند. و مشخص شدکه پیوند حفره ای با درصد گیرایی بالاتری روش پیوند مناسب تری برای هندوانه می باشد .پیوند باعث افزایش عملکرد میوه می گردد ولی تاریخ گلدهی در گیاهان پیوندی را به تاخیر می اندازد در بین این دو پایه ،کدو مسمایی پایه مناسبتری برای هندوانه نسبت به کدوی حلوایی بود. پیوند باعث بهبود صفات رویشی مانند وزن خشک ریشه ،طول ریشه و طول ساقه در گیاه و باعث افزایش تعداد میوه می گردد. و روی شاخص طول بر قطر میوه معنی دار نبود .