سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

شهرام دانشمندی – اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا
محمود دژم –
مرتضی گل رازقی – دانشجوی کارشناسی ارشد
عبدالله عباسی – دانشجویکارشناسی ارشد

چکیده:

گوجه فرنگی ازهزاران سال پیش وجود داشته است و ازجمله سبزیجاتی استکه بهدلایل فراوان کشت آن مورد توجه قرارگرفته است گوجه فرنگی از نظر ژنتیکی دیپلوئید است ویکی از گیاهان مناسب جهت کشت دورن شیشه ای م یباشد کالوس یک بافت کم و بیش غیرسازمان یافته است و سلولهای تشکیل دهنده کالوس همگی ماهیت پارانشیمی دارند درتحقیقات مهندسی ژنتیک تشکیل کالوس مناسب اهمیت ویژه ای دارد به منظور تعیین نوع ظرف مناسب کشت درون شیشه ای ریزنمونه های برگ و هیپوکوتیل گوجه فرنگی رقم کل جی آزمایشهایی درآزمایشگاه کشت بافت دانشکده کشاورزی دانشگاه ازاد اسلامی واحد فسا انجام شد محیط کشت مورد استفاده دراین آزمایش موراشیگی و اسکوگ ms حاوی ۴ میلی گرم درلیتر بنزیل آدنین BA و ۲ میلی گرم درلیتر نفتالین استیک اسید NAA بود و میزان تشکیل و رشد کالوس دردرون پتری های کوچک و پتری های بزرگ مقایسه شد براساس نتایج بدست آ مده حداکثر تشکیل و رشد کالوس دراین محیط درظروف پتری بزرگ صورت گرفت همچنین ریزنمونه های برگ نسبت به هیپوکوتیل کالوس بیشتری تولید کردند.