سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حسینعلی طبیبیان – دانشگاه آزاد نجف آباد
حمیدرضا ضیایی مقدم –

چکیده:

نوع سیکل عملیات حرارتی پس ازانجام عملیات کربن دهی میتواند تاثیر بسزایی بررفتار خستگی فولاد ۱۶MnCr5 داشته باشد دارین پژوهش با انجام دو سیکل عملیات حرارتی کوئنچ مستقیم و کوئنچ یک مرحله ای پس از کربن دهی فولاد ۱۶MnCr5 خواص مکانیکی متفاوت از یکدیگر بوجود آمد با استفاده از سیکل عملیات حرارتی کوئنچ یک مرحله ای کلیه خواص مکانیکی فولاد مذکور از قبیل سختی و استحکام کششی افزایش یافت پس از مشاهده ساختارمیکروسکوپی بدست آمده از هرسیکل مشخص گردید که فازهای موجود درریزساختارحاصل ازسیکل عملیات حرارتی کوئنچ یکمرحله ای ریزتر و دارای انسجام بیشتری است پس ازانجام ازمایشات سختی کشش و خستگی برروی فولاد موردنظر سطح شکست نمونه های خستگی نیز با استفاده از میکروسکوپ الکترونی sEM موردمطالعهقرارگرفت