سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی کامپیوتر، برق و فن آوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مریم ریحانی – مدرس دانشگاه آزاد خمین
داود حسنی – کارشناس سازمان بورس و اوراق بهادار
ابوالقاسم بابایی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی خمین

چکیده:

دراین مقاله درحقیقت پاسخ به این سوال که آیاکاهش ارزش پول درایران می تواند تراز حساب جاری را به نفع کشوربهبود دهد مورد بررسی قرارگرفته است درابتدا شرط مارشال لرنر برای اقتصاد ایران مورد بررسی قرارگرفته که برای بررسی این شرط مدلهای اقتصادسنجی مناسب برای دو بخش صادرات غیرنفتی و واردات ایران معرفی شده و مورد تخمین قرارگرفته است درادامه با بررسی کشش ها شرط مارشال – لرنر موردآزمون قرارگرفته و این نتیجه حاصل گردید که با کاهش ارزش برابری پول ملی دردوره ۸۵ -۵۲ تراز تجاری بهبود نمی یابد که این نتیجه می تواند درزمینه سیاست گذاری های مربوط به تغییر نرخ ارز مفید باشد همچنین برای عدم درگیری با مدلهای اقتصادسنجی دریک روش جدید توسط شبکه های عصبی مصنوعی صادرات غیرنفتی و واردات ایران به منظور بررسی تاثیر کاهش ارزش پول برتراز ت جاری ایران مورد تخمین قرارگرفت و نتایجی مشابه با آنچه از مدلهای اقتصادسنجی به دست آمده بود حاصل گردید.