سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

نسرین جعفری – دانشجوی کارشناسی ارشد
رضا مهین روستا – استادیار دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

دراین مقاله تاثیر ناهمسانی درموادرسوبی که بهدلیل ساختار ذرات فرایند رسوبگذاری و بارگذاری های متعاقب دراین مواد بوجود می آید درحفاری تونل بررسی می شود مدل مورد استفاده مدل چندصفحه می باشد که رفتار تغییر شکل خاک را توسط پاسخ برروی چندین صفحه تماسی بیان می کند سطح تسلیم قانون جریان و سخت شوندگی برروی صفحه فرمول بندی شده و ناهمسانی مواد رسوبی با درنظر گرفتن خواص مقاومتی مختلف برروی صفحات فرضی مدل چندصفحه شبیه سازی می شود دراین جا مدل چندصفحه به صورت مدل رفتاری به نرم افزار تفاضلمحدود FLAC اضافه شده است و از آن جهت مدلسازی رفتار مصالح ناهمسان استفاده می شود.