سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم زیستی

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

محمدرضا هادی – کارشناسی ارشد زیست شناسی
مهران عربی – عضوهیئت علمی دانشگاه شهرکرد
غلامرضا مظاهری – دانشجوی کارشناسی ارشد زیست شناسی بیوشیمی
مسعود نگهداری – دانشجوی کارشناسی ارشد زیست شناسی بیوشیمی

چکیده:

به علت استفاده زیادب رخی نانوذرات فلزی مانند دی اکسید تیتانیوم TiO2 درسیستم های بیولوژیکی و ازطرفی آثارسمی احتمالی این نانوذرات برروی بیوسیتم ها درپژوهش حاضر اثرات سمی احتمالی TiO2 بربرخی ازخصوصیات فیزیولوژیکی کرم خاکی قرمز به عنوان یک بیواندیکاتور مهم درخاک مورد بررسی قرارگرفته است چون میزان حد کشندگی این نانوذره LD50 برای کرمهای خاکی قرمز ۱۵۶ppmLD50 بدست آمد لذا درآزمایش ها ازسه غلظت زیرحدکشندگی ۸۰۰و۱۰۰۰و۱۲۰۰ppm استفاده شد پس ازیک تیمار ۱۴روزه کرم خاکی باغذای مخلوط شده با غلظتهای ذکر شده این نانوذرات ازکرمهای خاکی هوموژنیت تهیه شد و میزان پراکسیداسیون لیپید LPO/MDA فعالیت آنتی اکسیدانی آنزیم کاتالاز همچنین میزان آسیب به DNA مورد سنجش قرارگرفت نتایج حاصله نشان داد که نانوذرات موجب ایجادالقا استرس اکسیداتیو و همچنین باعث افزایش پراکسیداسیون لیپیدها میزان فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان و درصد سلولهای آپوپتاتیک و به تبع آن اسیب به DNA دربدن کرم های قرمز شده است.