سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی دستاوردهای جدید علمی در توسعه ورزش و تربیت بدنی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

امیر مقدم – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
نسیم جمالی – کارشنارس ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
ساغر دلشاد – دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

هدف این تحقیق بررسی اثرمیزان چاق مدل های شماتیک مصور بر ادراک جذابیت بدن دختران دانشجو ومقایسه آن به تفکیک تیپ وخودپنداره بدنی می باشد. شرکتکنندگان ۱۷۸ نفراز دانشجویان دختر ۱۶ تا ۷۱ سالهدانشگاه آزاد اسلامی مشهد که در سال تحصیلی ۵۵ ۶۵ واحدهای تربیت بدنی عمومی ۱و ۱ را انتخاب نمودند – تشکیل دادند. در این تحقیق از پرسشنامه سنجش طبقات جذابیت بدنی )فارنهام و همکاران، ۱۵۵۰ ( استفاده شد. بهمنظور بررسی خود ادراکی بدنی آزمودنی ها از پرسشنامه ۳۵ گویه ای خود توصیفی بدنی مارش و همکاران ۱۵۵۱ ( استفاده شد. به منظور سنجش شاخص توده بدنی آزمودنیها از شاخص کوئتلت ) ( Quetelet ( یا وزن بدنبه مجذور قد به متر ) BMI ( استفاده شد. اندازهگیری شکل بدن طبق نظر Mayo و همکاران ) ۱۵۵۷ ( ب ر اساس نسبت دور کمر به دور باسن ) WHR ( انجام پذیرفت. در نهایت آزمودنی ها به دو گروه با WHR بین ۰/۶ تا۷/۴۹ وهمچنین ۷/۵بالا تقسیم شدند. در این پژوهش از دو نوع آمار توصیفی و استنباطی جهت تجزیه و تحلیل دادهها استفاده شد. جهت مقایسه ادراک جذابیت بدنی، آزمودنیها به تفکیک سطوح و نوع چاقی تصاویر و همچنین خودپنداره بدنی، شاخص توده بدنی و شکل بدن خود آزمودنیها از آزمون اندازه های مکرر تحلیل واریانسو آزمون تعقیبی بنفرونی استفاده شد. یافته ها نشان داد: بین ادراک جذابیت بدنی دختران دانشجو به تفکیک نوع چاقی و سطوح میزان چاقی مدلهای شماتیک مصوّر تفاوت معنادار وجود دارد