سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محسن آزادبخت – دانشجوی دکتری مهندسی مکانیک ماشینهای کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
محمدهادی خوش تقاضا – دانشیار گروه مهندسی مکانیک ماشینهای کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
برات قبادیان – دانشیار گروه مهندسی مکانیک ماشینهای کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
سعید مینایی – دانشیار گروه مهندسی مکانیک ماشینهای کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

در کمباین غلات مقدار کوبش غلاف سویا در رطوبتهای مختلف متفاوت خواهد بود و در هر سطح رطوبت انرژی های مختلفی صرف کوبش غلاف می گردد. این تحقیق رابطه بین میزان رطوبت اولیه و انرژی لازم جهتکوبش غلاف سویا را بررسی می کند که با استفاده از روش مکانیکی ضربه انجام می گیرد. دستگاه ضربه بر اساس روش پاندول ساخته شده و آزمایشات در سه سطح رطوبت ۱۶ ۲۵ و ۳۵ در صد بر مبنای تر و سه سطح انرژی ۱۷۳ و۲۸۴و۴۴۶میلی ژول انجام گرفته و در صد کوبش غلاف سویا اندازه گیری گردید . نتایج تجزیه و تحلیل آماری نشان داد که رطوبت و انرژی اثر معنیداری بر مقدار کوبش دارند . بیشترین کوبش در سطح رطوبت ۱۶ درصد و سطح انرژی ۴۴۶ میلی ژول برابر ۸۳ درصد است. کمترین مقدار کوبش نیز در سطح رطوبت ۳۵ درصد و سطح انرژی ۱۷۳ میلی ژول برابر ۳ درصد میباشد.