سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

بهرام مجدنصیری – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان

چکیده:

اعمال مدیریت در کشت گیاهانی نظیر کلزا برای آرایش کاشت ، تراکم بوته و زمان کشت آن بایستی در بر گیرنده این اهداف نیز باشد. در یک زراعت موفق باید اولاً سطح برگ کافی جهت جذب حداکثر تشعشع وارده به جامعه گیاهی فراهم شود و ثانیاً این سطح برگ در مدت زمان هر چه کوتاه تر بدست آید.در این مطالعه سه رقم بهاره و شناخته شده کلزا در سه تاریخ کاشت زمستانه و هر یک در سه میزان بذر در قالب طرح اسپیلیت فاکتوریل با چهار تکرار مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که جذب نور در تمام عمق کنونی برای همه ارقام مورد بررسی در تاریخ کاشت بیستم بهمن ماه بیشتر از کشت زودتر ودیرتر از آن بود. رقم RGS003 با جذب ۷۲۵ وات بر متر مربع بیشترین میزان جذب نور را در مرحله گلدهی نشان داد. در مقایسه تراکم های مختلف بوته نیز در مجموع بیشترین تراکم استفاده شده یعنی ۱۲ کیلوگرم بذر مصرف شده در هر هکتار، میزان استهلاک نور در عمق کنونی بود. توانایی هر سه رقم کاشته شده در جذب تشعشعات خورشیدی متاثر از میزان بذر کاشته شده بود. حداکثر تراکم بوته حاصل در همه ارقام و در هر سه تاریخ کاشت مورد مطالعه به پتانسیل جذب حداکثر نور در جامعه گیاهی نزدیکتر بود.