سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی زلزله و سازه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

احسان عاشوری – دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوتکنیک
محمدسیروس پاکباز – دانشیار دانشگاه شهیدچمران اهواز

چکیده:

میخکوبی یک یاز روشهای پایدارسازی و مهار دیوارهای حفاری ها و برشهای عمیق که بهعنوان یک سازه نگهبان موقت و یا دائم خاک عمل می کند مطالعات گسترده ای درمورد میخکوبی درخاک درشت دانه موجود و دردسترس می باشد که این مطالعات درخاک ریزدانه بسیار کم می باشد دراین تحقیق توسط نرم افزار اجزا محدود Plaxis v8.2 به بررسی پارامترهای مختلف تغییرهای ضریب اطمینان نیروی میخ ها و اثرچسبندگی خاک درحالت اعمال سربار و بدون اعمال سربار درپایداری خاک میخکوبی شده شهراهواز بصورت دیوارموقت درخاک ریزدانه پرداخته و نتایج آن با یکدیگر مقایسه میشود.