سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محسن گرامی – استادیار دانشگاه سمنان
عباس سیوندی – دانشجوی دکتری زلزله
ابراهیم پورمیدانی – دانشجوی کارشناسی ارشد زلزله

چکیده:

دراین مقاله به بررسی اثرات مولفه قائم زلزله برنیروی محوری ستونها نیروی برشی تیرها و تغییر مکان سازه ها دردو نوع سیستم قاب خمشی و دوگانه پرداخته و مقایسه ای بین این دونوع سیستم صورت میگیرد مدلهای مورد مطالعه شامل ساختمان های ۱۰ و ۳و ۲۰ طبقه ساختمان های کوتاه میان و بلندمرتبه با دهانه های ۶و ۱۶ متر دهانه کوتاه و بلند می باشد و از شتابنگاشت های ناغان طبس کوبه و ال سنترو استفاده شده است نتایج نشان میدهد که درسیستمهای قاب خمشی و دوگانه بیشترین تاثیر مولفه قائم برروی نیروی محوری ستونها می باشد درسیستم دوگانه نیروی محوری ستونهای متصل به مهاربند نسبت به همان ستوندرقاب خمشی مولفه قائم تاثیر بیشتری گذاشته و ستونهایی که دردهانهآنها مهاربند نمی باشد نسبت به همان ستون درقاب خمشی مولفه قائم تاثیر کمتری می گذارد برای تیرها هم چنین نتایج مشابهی بدست می آید اثر مولفه قائم برروی تغییر مکان ساختمان ها درهر دو سیستم قابل اغماض می باشد.