سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای مطالعات کاربردی در شیلات و محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محبوبه شیریان – گروه شیلات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
بابک عطایی مهر –
ناصر میرازی – دانشگاه بوعلی سینای همدان
افشین محسنی آراسته – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال گروه فیزیک دریا

چکیده:

جهت بررسی اثرموسیقی برتغییرات مقادیربرخی شاخصهای هماتولوژیک ماهیان قزل آلای رنگین کمان با میانگین وزن ۲±۵۰ گرم و طول ۱±۱۶ سانتیمتر طی ۵ روز دریک سیستم مداربسته درمعرض موسیقی کلاسیک به مدت ۱ ساعت قرارگرفتند نمونه برداری تصادفی ماهیان درساعات صفر ۱۲ و ۲۴ و ۱۲۰ پس از شروع آزمایش بیانگر کاهش معنی دار درمقادیر گلبول قرمز خون به ترتیب ۰/۳±۲/۷۱ و ۰/۲±۲/۳۶ و ۰/۱ ±۱/۸۹ و۰/۱±۱/۶۴ و۰/۱±۱/۶۰ میلیون درمیلی متر مکعب خون p<0/05 و هماتوکریت به ترتیب ۳/۶±۴۰/۰۰ و۲/۶±۳۴/۰۰ و ۲/۱±۳۳/۷۵ و ۲/۴±۳۱/۵۲ و۱/۸±۳۱/۴۴ درصد p<0/05 و عدم اختلاف معنی دار درمقادیر هموگلوبین به ترتیب ۰/۶±۱۱/۴۰ و۰/۶±۱۱/۲۹ و ۰/۵±۱۰/۸۵ و ۰/۷±۱۰/۶۳ و ۰/۴±۱۰/۲۳ گرم بردسی لیتر p>0/05 ,و افزایش معنی داردرشاخصهای MCV به ترتیب ۱۹۶/۵۰±۵/۲ ۱۹۲/۱۹±۴/۵ ۱۷۸/۵۷±۵/۳ ۱۴۴/۰۶±۵/۲ ۱۴۷/۶۰±۶/۴ فمتولیتر (P< 0/05) وMCH بترتیب ۶۳/۹۳±۴/۰ ۶۴/۸۱±۴/۲ ۵۷/۱۴±۳/۹ ۴۷/۸۳±۳/۱ ۴۲/۰۶±۲/۷ پیکوگرم P< 0/05) وMCHC بترتیب ۲۸/۵۰±۱/۳ و۳۲/۵۳±۲/۲ ۳۳/۷۲±۲/۱ ۳۲/۱۴±۲/۰ ۳۳/۲۰±۱/۸ گرم بردسی لیتر (P< 0/05 را میتوان به اثرمثبت موسیقی کلاسیک برافزایش آرامش و و بهبودساز و کارفیزیولوژیک بدون ماهیان مورد بررسی و کاهش استرس درآنها نسبت داد.