سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم زیستی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

شیما رستمی شریف آبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد زیست شناسی
حسین لاری یزدی – دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد

چکیده:

این تحقیق به منظور بررسی تاثیر غلظت های مختلف کلرید منگنز Mncl2 2و۳و۴ میلی مول برلیتر و سالیسیلیک اسید با غلظت ۱۰ میکرومول برلیتر برروی مقدار کلروفیل Arnon,1957 روی دو رقم پرتووگوهرماش سبز ۷ روزه درمحیط کشت هیدروپونیک و با استفاده زمحلول غذایی هوگلند درسطح احتمال ۰/۰۱ و ۴تکرار انجام شد نتایج spss شد انالیز اماری داده ها با تجزیه واریانس و آزمون دانکن توسط نرم افزار حاصل از این پژوهش نشان داد که مقدار کلروفیل اندام هوایی دردو رقم نسبت به شاهد با افزایش غلظت منگنز محلول غذایی کاهش معنی داری یافته است همچنین اسید سالیسیلیک موجب تعدیل تنش حاصل از منگنز گردید و مقدار کلروفیل را افزایش داد.