سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

عباس موذن – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
سعید خلج زاده –

چکیده:

تولید و ترکیب شیر تحت تاثیر عوامل متعددی قرار میگیرند که ازجمله آنها می توان به اثرمنشا پدراشاره کرد دراین تحقیق به منظور بررسی اثرمنشا پدر برروی صفات تولیدی گاوهای هلشتاین ازداده های جمع آوری شده از یک گله واقع دراستان تهران استفاده گردید اطلاعات استفاده شده شامل ۹۴۰۴ رکورد ۳۰۵ روزصفات تولید شیر مقدارچربی مقدارپروتئین و درصد چربی مربوط به زایشهای صورت گرفته درگله طی سالهای ۱۳۷۸تا۱۳۸۸ بود اثرمنشا پدربا استفاده ازمدل خطی GLM براورد گردید اثرمنشا پدر درمدل طراحی شده دراین تحقیق ازلحاظ آماری بسیار معنی دار بود بیشترین عملکرد درصفات تولید شیروپروتئین مربوط به گاوهایی بود که منشا پدرآنها فرانسوی بود درصفت تولید چربی گاوهایی که منشا پدرآنها آمریکایی بود بهترین عملکرد را داشتند همچنین دراین تحقیق بهترین عملکرد درصفت درصد چربی درگاوهایی کهمنشا پدرآنها نیوزلندی بود دیده شد. از انجایی که تظاهرصفات کمی تحت تاثیر ژنوتیپ حیوان و مجموعه عوامل محیطی است که حیوان درمعرض آن قرارگرفته است ازاین رو مهمترین علت تفاوت عملکرد حیوانات با منشا پدریکسان درشرایط محیطی مختلف را میتوان به اثرمتقابل ژنوتیپ و محیط نسبت داد.