سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمدرضا مشایخی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت

چکیده:

به منظورمطالعه اثرات مقادیر کود نیتروژنی درخواص کمی و کیفی گندم دیم پژوهشی درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با مقادیرنیتروژن ۳۰و۶۰و۹۰ کیلوگرم نیتروژن خالص درهکتار از منابع اوره به علاوه یک کرت شاهد بدون مصرف نیتروژن در۳ تکرار و بهمدت ۱ سال زراعی درمنطقه میانه به اجرا درآمد تمامی کودهای نیتروژنی و فسفرمورد نیاز هم زمان با کاشت مصرف شد گندم از رقم آذر۲ و سرداری با تراکم بذر۴۰۰ دانه درمترمربع کشت شد نمونه های خاک ازتمام تیمارها جهت تعیین مقدار رطوبت ونیتروژن از اعماق ۲۵-۰ سانتیمتر تهیه گردید نتایج این پژوهش نشان داد که کاربرد پاییزه نیتروژن بهتر ازکاربرد تقسیطی آن بود و کاربرد آن ازلحاظ تولید عملکرد دانه کارایی استفاده از نیتروژن ودرصد پروتئین دانه از تاثیر بالایی برخوردار بود همچنین از نتایجاین پژ<هش می توان به این اشاهر کرد که با مصرف بهینه و جایگذاری مناسب کود نیتروژن و مدیریت آبیاری درشرایط دیم و رعایت تناوب وارقام مورد بررسی این تحقیق کاربرد نیتروژن با این مقدار و با این روش نمی تواند غلظت نیترات درخک را دراعماق مختلف خاک بطور فزاینده ای افزایش دهد.