سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

الیناز خرم فرهادی – کارشناس ارشد زراعت
منوچهر فربودی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی
ابراهیم امیری – استادیار دانشگاه آزاد لاهیجان

چکیده:

به منظور بررسی اثرمقادیرمختلف کود اوره و آرایش کاشت برکیفیت برنج O.sativa L ازمایشی به صورت کرت های خرده شده درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی درسه تکرار درموسسه تحقیقات برنج واقع درشهرستان تنکابن انجام شد سه سطح اوره درهکتار ۲۰۰و۲۵۰و۳۰۰ کیلوگرم به عنوان کرت های اصلی و چهارسطح ارایش کاشت ۳۰×۱۱و۳۰×۱۵و۲۰×۲۰و۲۵×۲۵ سانتی متر به عنوان کرت های فرعی درنظر گرفته شد نتایج تجزیه واریانس نشان داد مقادیر مختلف کود اوره بردرجه تبدیل پوسته ودرصد سبوس ۱درصد بردرصدراندمان تبدیل برنج کامل و طول دانه قبل ازپخت ۵ درصد معنی دار است بیشترین درصد راندمان تبدیل طول دانه قبل از پخت درصد پوسته درجه تبدیل و کمترین درصد سبوس مطلوب درسطح کودی ۳۰۰ کیلوگرم و کمترین میزان درصد پوسته مطلوب درسطح کودی ۲۰۰کیلوگرم اوره حاصل شد آرایشهای مختلف کاشت بردرصدبرنج خرده یک درصد و برطول دانه پس از پخت ۵ درصد معنی دار شد بیشترین طول دانه پس ازپخت درآرایش کاشت ۲۵×۲۵ سانتی متر به دست آمد اثرمتقابل اوره ×ارایش کاشت بردرصد برنج خرد ۱ درصد و بردرصد پوسته سبوس برنج کامل درجه تبدیل و طول دانه قبل از پخت ۵ درصد معنی دار شد.