سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

زهرا نگاهی – منطقه بنه باشت بهبهان
مجتبی علوی فاضل –
محمدرضا رفیع –

چکیده:

جهت بررسی تاثی مقادیر مختلف کود شیمیایی سوپرفسفات تریپل و کود بیولوژیک فسفاته بارور -۲ برعملکرد و اجزای عملکرد گندم آزمایشی بصورت فاکتوریل درقالب طرح آماری بلوکهای کامل تصادفی با چهارتکرار برروی گندم ۱۵-۷۹D درشهرستان بهبهان اجرا شد فاکتوراول شامل سه سطح ۷۵-۵۰-۰ کیلوگرم کودسوپرفسفات تریپل و فاکتوردوم نیز سه سطح کودبیولوژیک فسفاته بارور -۲ درمقایدر ۱۰۰-۵۰-۲۵ گرم بود مقایسه میانگین دوتیمارو اثرات متقابل آنها نشان داد بهترین تیمارمربوط به مصرف ۵۰ کیلوگرم کود شیمیایی سوپرفسفات تریپل با ۵۰و۱۰۰ گرم کود فسفاته بارور ۲ می باشد و کمترین مقدار عملکرد درتیمار ۷۵ کیلوگرم کودشیمایی سوپرفسفات تریپل با ۱۰۰ گرم فسفاته بارور ۲ بدست آمد یعنی با مصرف بیش از حدنیاز کود شیمیایی نه تنها افزایش عملکرد نداریم بلکه عملکرد نیز بصورت محسوسی کاهش می یابد.